Psykoterapia ja työnohjaus Minna-Maria Wilmi

Psykoterapia

Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Lisätietoja psykoterapian saamisen edellytyksistä löydät osoitteessa: www.kela.fi. tai voit kysyä niistä myös minulta.

Mitä on ratkaisukeskeinen psykoterapia?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Asiakkaan ja terapeutin välillä vallitsee tasavertainen yhteistyösuhde. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa ja ajattelutavassa nähdään elämän hankalat tilanteet ja kriisit haasteina, joihin on mahdollista löytää uusia näkökulmia. Tuloksettomien ratkaisumallien tilalle voidaan löytää paremmin toimivia malleja. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa on tärkeää ihmisen omien kykyjen ja voimavarojen löytäminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Asiakkaan omilla tavoitteilla ja toiveilla on merkittävä rooli.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle,myönteisen tulevaisuuskuvan luominen, tavoitteiden asettaminen, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen ja ansionjako. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan piilossa olevia voimavaroja ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi. Sen yhtenä lähtökohtana on, että ihminen on oman elämänsä subjekti.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ei pyritä niinkään etsimään ongelmia tai syitä ongelmien taustalta, vaan pikemminkin tukemaan ja kannustamaan asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Joskus on tärkeää käsitellä asiakkaan varhaisempia elämänvaiheita. Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Kyseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa.

Kolme ratkaisukeskeisyyden ydinperiaatetta

  • Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä

  • Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä

  • Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta (DeJong P. & Kim Berg 1997)